ஐயையா நான் வந்தேன்

ஐயையா நான் வந்தேன்
தேவ ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன்

1. துய்யன் நீர் சோரி பாவி எனக்காய்ச் சிந்தித் 
துஷ்டன் எனை அழைத்தீர் - தயை 
செய்வோம் என்றே இதை அல்லாது போக்கில்லை 
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்

2. உள்ளக் கறைகளில் ஒன்றேனும் தானாய் 
ஒழிந்தால் வருவேன் என்று - நில்லேன் 
தௌ உம் உதிரம் கறை யாவும் தீர்த்திடும் 
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்

3. எண்ணம் வெளியே போராட்டங்கள் உட்பயம் 
எத்தனை எத்தனையோ - இவை 
திண்ணம் அகற்றி எளியனை ரட்சியும் 
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்

4. ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப் பீந்து சுத்திகரித் 
தென்னை அரவணையும் - மனம் 
தேற்றிக்கொண்டேன் உந்தம் வாக்குத்தத்தங்களால் 
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்

5. மட்டற்ற உம் அன்பினாலே தடை ஏதும் 
மாறி அகன்றதுவே - இனி 
திட்டமே உந்தம் உடைமை யான் என்றென்றும் 
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன்