அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு மங்களம் பாடிடுவோம்

அன்னை மரியாம் மாதாவுக்கு 
மங்களம் பாடிடுவோம்
நாமிந்த வேளையில் ஒன்றாய்க் கூடி 
வாழ்த்திப் போற்றிடுவோம்


1. அருள் நிறைந்த அம்மணி 
அகில லோக நாயகி -2
ஆண்டவனின் அன்புத் தாயும் நீ 
(எங்கள் அன்னையே) -2
காத்திடும் எங்கள்


2. 

அமல உற்பவம் நீயன்றோ 
அடைக்கலமும் நீயன்றோ -2
அகிலம் ஆளும் தேவதாயும் நீ 
(எங்கள் அன்னையே) -2
காத்திடும் எங்கள்


3. 

துன்பத்தில் துணை நீயன்றோ 
துயரம் துடைக்கும் தாயன்றோ
தூய்மை என்னும் லீலி மலரும் நீ 
(எங்கள் அன்னையே) -2
காத்திடும் எங்கள்