இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார்

இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார்
ஆவலாய் தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கிறார் - 2


1. 

இறைவனின் குலமே 
இயேசுவின் உள்ளமே - 2
இதய அமைதி இனிதே அடைய 
இயேசு அழைக்கிறார் - 2


2. 

கவலை மிகுந்தோரே 
கலங்கித் தவிப்போரே - 2
கவலை நீக்கிக் கலக்கம் போக்கக் 
கடவுள் அழைக்கிறார் - 2