சதா சகாய மாதா சதா சகாயம் செய்யும் மாதா

சதா சகாய மாதா 
சதா சகாயம் செய்யும் மாதா
தினந்தோறும் யாரும் வேண்டினாலும் 
இல்லை என்றாத மாதா


1. 

ஆதி பிதா ஆனவரின் 
அன்பான புத்திரியே
ஜோதி சுடர் தேவன் திரு 
தாயான உத்தமியே -2


2. 

பாவிகளின் ஆதரவே 
ஆவியின் ஆலயமே -2
நெஞ்சில் நிறை ஓவியமே 
நித்தமும் ஆனந்தமே