என்னோடு தங்கும் ஆண்டவரே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னோடு தங்கும் ஆண்டவரே - 2

மண்ணாக வாழும் நான் விண்சேரவே என்னோடு தங்கிடுமே -2(2)


1. நான் போகும் பாதையில் நாதா உன் துணை கேட்கின்றேன் -2

நீரெந்தன் ஒளியாக நிறைகின்ற போது

நின் சித்தம் என்னில் நிறைவேறுமே

என் உள்ளம் உன் இல்லமாய் என்றுமே ஆகிடுமே


2. வேதனை சோதனையில் சுமைதாங்க உனைக் கேட்கின்றேன் -2

இருள் என்ன இடர் என்ன என்னோடு நீர் தங்க

இதயத்தின் மகிழ்வாக எனில் வாருமே

என்னுள்ளம் மகிழ்ந்திடுமே என்றுமே மகிழ்ந்திடுமே