இறைவா இதோ வருகின்றோம்

இறைவா இதோ வருகின்றோம்
உம்திரு உள்ளம் நிறைவேற்ற (2)


1. 

கல்லான இதயத்தை எடுத்துவிடு - எமைக்
கனிவுள்ள நெஞ்சுடனே வாழவிடு (2)
எம்மையே நாங்கள் மறக்கவிடு - 2 நெஞ்சம்
ஏனையோர் துன்பம் நினைக்கவிடு


2. 

பலியென உணவைத் தருகின்றோம் - நிதம்
பசித்தோர்க்கு உணவிட மறக்கின்றோம் (2)
கடமை முடிந்ததென நினைக்கின்றோம் - 2 எங்கள்
கண்களைக் கொஞ்சம் திறந்துவிடு