வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா

வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா - என்
குரல் கேட்டு அருளாயோ தலைவா (2)


1. 

பகைசூழும் இதயத்துச் சுவரையெல்லாம் - என்
பாசத்தால் தகர்க்கின்ற வரம் கேட்கின்றேன் (2)
புகைசூழ்ந்து இருள் வாழும் மனதில் எல்லாம் - 2 உன்
பெயர் சொல்லி ஒளியேற்ற உனைக் கேட்கின்றேன்


2. 

நலமெல்லாம் எனக்கென்று தேடும் குணம் - இனி
நாள்தோறும் இறக்கின்ற வரம் கேட்கின்றேன் (2)
பலியாக பிறர்க்கென்னை அளித்திட்டபின் - 2 என்
பரிசாக உனை கேட்கும் வரம் கேட்கின்றேன்