மனந்திரும்பு மனிதா நீ

மனந்திரும்பு மனிதா நீ
நற்செய்தியில் நம்பிக்கை கொண்டு 
மனந்திரும்பு மனிதா (2)


1. 
நீதிமான்களை அழைக்க அன்று 
பாவிகளையே தேடி வந்தேன் -2
இரக்கம் நாடும் இறைவன் நானே
பலிகளில் விருப்பம் இல்லையே (2) எனவே


2. 
பிரிந்து சென்ற மகன் தானும் 
திரும்பி வந்தால் ஆனந்தமே -2
மனந்திரும்பும் பாவியினாலே 
மகிழ்வு கொள்ளும் வானகமே -2