எந்நாளுமே துதிப்பாய்

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என்னாத்துமாவே நீ 
எந்நாளுமே துதிப்பாய் 
இந்நாள்வ ரையிலே உன்னத னார்செய்த 
எண்ணில்லா நன்மைகள் யாவும றவாது

1. பாவங்கள் எத்தனையோ - நினை யாதி ருந்தாருன் 
பாவங்கள் எத்தனையோ 
பாழான நோயைஅ கற்றிக் குணமாக்கிப் 
பாரினில் வைத்த மகா தய வைஎண்ணி

2. எத்தனையோ கிருபை - உன் னுயிர்க்குச் செய்தாரே 
எத்தனையோ கிருபை 
நித்தமு னைமுடி சூட்டின துமன்றி 
நித்தியமான ஜீவனை மீட்டதால்

3. நன்மையா லுன்வாயை - நிறைத் தாரே பூர்த்தியாய் 
நன்மையா லுன்வாயை 
உன்வய துகழு கைப்போல்ப லங்கொண்டு 
ஓங்கு இளமைபோ லாகவே செய்ததால்

4. பூமிக்கும் வானத்துக்கும் - உள்ள தூரம் போலவே 
பூமிக்கும் வானத்துக்கும் 
சாமிப யமுள்ள வர்மேல்அ வர்அருள் 
சாலவும் தங்குமே சத்திய மேயிது

5. மன்னிப்பு மாட்சிமையாம் - மாதேவ னருளும் 
மன்னிப்பு மாட்சிமையாம் 
எண்ணுவா யோகிழக் கும்மேற்கும் தூரமே 
எல்லாம் உன்பாவம்அ கன்றதத் தூரமே

6. தந்தைதன் பிள்ளைகட்கு - தயவோடி ரங்கானோ 
தந்தைதன் பிள்ளைகட்கு 
எந்தவே ளையும்அ வரோடு தங்கினால் 
ஏற்றிப்பா ராட்டியே தூக்கிச்சு மப்பாரே