வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே
பலிசெலுத்த வாருங்கள் பண்ணிசைத்துப் பாடுங்கள் -2


1. 

இயேசு என்னும் ஆதவன் கதிர் விரிக்கக் காணுங்கள்
இதயம் என்ற மலர் விரித்து மணம் பரப்ப வாருங்கள் (2)
ஆசை என்ற இருள் மறைந்து அன்பு உதயமாகவே - 2
அருள்வழங்க இதயம் சேரும் அன்புருவைக் கேளுங்கள்


2. 

அன்பு என்றால் என்னவென்று அவரைக் கேட்டுப் பாருங்கள்
அத்தனையும் தருவதுதான் அன்பு என்று கூறவார் (2)
தன்னை ஈந்து அன்பு செய்த தேவன் இங்கு வருகின்றான் -2
தம்மை முற்றும் தந்து இன்று யாவும் பெற்று திரும்புவோம்