தேவாலய வலப்புறமிருந்து

தேவாலய வலப்புறமிருந்து
தண்ணீர் புறப்படக் கண்டேன் அல்லேலூயா
அந்தத் தண்ணீர் யாரிடம் வந்ததோ அவர்கள் யாவருமே
ஈடேற்றம் பெற்றுக் கூறுவர் அல்லேலூயா - 3


ஆண்டவரைப் போற்றுங்கள் ஏனெனில் அவர் நல்லவர்
அவரது இரக்கம் என்றென்றும் உள்ளது
பிதாவும் சுதனும் தூய ஆவியும் துதியும் புகழும்
ஒன்றாய்ப் பெறுக - ஆதியில் இருந்தது போல
இன்றும் என்றும் நித்தியமாகவும் ஆமென்