மைந்தனார் சிலுவை மீது மாதுயருடன் வருந்த

மைந்தனார் சிலுவை மீது - மாதுயருடன் வருந்த
நொந்தழுதாள் தாய்மரி

1. திருமகன் அறையுண்ட சிலுவை - அடியில் நின்ற
தேவதாய் நொந்தழுதாள்

2. வேதனை கடலமிழ்ந்த மாதா - ஆத்துமம் வதைய
வாள் பாய்ந்தூடுருவிற்று

3. நேச மகனை இழந்த தாய் - அனுபவித்த துயர்
தானுரைக்க நாவுண்டோ?

4. அருமையாய் ஈன்ற சுதன் - அவஸ்தையைக் கண்டிளகி
உருகிப் புலம்பினாள்

5. இரட்சகர் திருத்தாயார் - இக்கொடிய வாதைப்பட
யார் கண்டழாதிருப்பார்?

6. திருமகன் துயரத்தால் - உருகுந்தாயைக் கண்டுள்ளம்
கரையாதார் யாருண்டு?

7. அன்புள்ள தன்திருமகன் - துன்பதுயர் அவஸ்தையுள்
தன் சீவன் தரக் கண்டாள்

8. பட்ச ஊரணி மாதாவே - பரிதவித்தே உம்மோடு
பாவி நான் அழச் செய்யும்

9. ஆதி இயேசுவை நேசித்தே - யான் அவருக்கினியனாய்
அன்பால் என்னுள்ளம் சுடும்

10. தேவதாயே தயை கூர்ந்து - பாவி என்னிருதயத்தில்
இயேசு காயம் பதியும்

11. சிலுவைக்கடியில் நின்று - தேவ தாயே உம்மோடே நான்
புலம்ப ஆசிக்கின்றேன்

12. கன்னிய அரச தாயே - என் கண்ணீரே உம்முடைய
கண்ணீரோ டேற்றருளும்

13. அன்பாம் அக்கினி மூட்டி - அடியேனைத் தீர்வை நாளில்
ஆதரிப்பீர் கன்னியே

14. மண் உடல் பிரிந்ததால் - வான் மோட்சத் தாத்துமம் சேர்ந்து
வாழவுஞ் செய்தருளும்