அருட்கரம் தேடி உன் ஆலய பீடம்

அருட்கரம் தேடி உன் ஆலய பீடம்
அலை அலையாக வருகின்றோம்
அருவியாய் வழியும் உன் அருளினில் நனைய
ஆனந்தமாக வருகின்றோம் (2)


1. 

ஆயிரம் ஆயிரம் ஆசைகளால்
ஆடிடும் ஓடமாய் எம் வாழ்க்கை (2)
மூழ்கிடும் வேளையில் எம் தலைவா
உம் கரம்தானே எம்மைக் கரைசேர்க்கும்
பெரும் புயலோ எழும் அலையோ
நிதம் வருமோ ஒளி இருக்க (2)
நாளுமே எம்மைக் காத்திடும் உந்தன்


2. 

ஆறுதல் தேடும் இதயங்களோ
அன்பினைத் தேடி அலைகின்றது (2)
தேற்றிட விரையும் எம் தலைவா - உம்
தெய்வீகக் கரம்தானே எமைத் தேற்றும்
கொடும் பிணியோ வரும் பிரிவோ
துயர் தருமோ துணை இருக்க (2)
நாளுமே அன்பாய்க் காத்திடும் உந்தன்