தமிழால் உன் புகழ் பாடி தேவா நான் தினம் வாழ

தமிழால் உன் புகழ் பாடி 
தேவா நான் தினம் வாழ
வருவாயே திருநாயகா 
வரம் தருவாயே உருவானவா (2)


1. 

எனைச்சூழும் துன்பங்கள் கணையாக வரும்போது
துணையாகி எனையாள்பவா (2)
மனநோயில் நான் மூழ்கி மடிகின்ற பொழுதங்கு -2
குணமாக்க வருவாயப்பா எனை உனதாக்கி அருள்வாயப்பா


2. 

உலகெல்லாம் இருளாகி உடனுள்ளோர் சென்றாலும்
வழிகாட்டும் ஒளியானவா (2)
நீதானே எனக்கெல்லாம் நினைவெல்லாம் நீதானே -2
நாதா உன் புகழ்பாடுவேன் எனை நாளெல்லாம் நீ ஆளுவாய்