ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா

ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா என்துரையே,
ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா 
சூதாம் உலகில்நான் தீதால் மயங்கையில்

1. மாதா பிதாவெனைத் தீதாய் மதிக்கையில்
மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா, எளியன்மேல்,
மற்றோர்க்குப் பற்றேதையா, எளியனுக்கு

2. நாம் , நாம் துணையென நயந்துரை சொன்னவர்
நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனை
நட்டாற்றில் விட்டாரையா; தனியனுக்கு

3. கற்றோர் பெருமையே, மற்றோர் அருமையே
வற்றாக் கிருபை நதியே, என்பதியே
வற்றாக் கிருபை நதியே, என்பதியே

4. சோதனை யடர்ந்து வேதனை தொடர்ந்து
துக்கம் மிகுவேளையில் என் சுகிர்தமே,
துக்கம் மிகுவேளையில், உன் தாசனுக்கு