வான்லோக இராணி!
வான்லோக ராணி வையக ராணி
மண்மீதிலே புனித மாது நீ - 2

விண்ணொளிர் தாரகை தாயே நீ
தண்ணொளிர் வீசிடும் ஆரணி
பாவமேதுமில்லா சீலி பாவிகளின் செல்வராணி
பாதுகாத்து ஆளுவாயே நீ - 2

ஜென்ம மாசில்லா மாதரசி
செம்மைசேர் மங்கையர் ராணி நீ
பாவமேதுமில்லா சீலி பாவிகளின் செல்வராணி
பாதுகாத்து ஆளுவாயே நீ - 2

புண்ணிய மேநிறை மாது நீ
விண்ணவர் போற்றிடும் அம்மணி
பாவமேதுமில்லா சீலி பாவிகளின் செல்வராணி
பாதுகாத்து ஆளுவாயே நீ - 2