அருள் நிறை மரியே வாழ்க!

அருள் நிறை மரியே வாழ்க!
ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுள் சிறந்தவள் நீயே
மாமரியே நீ வாழ்க!

அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!

வாழ்வில் கருணையை வந்திடுவாய்
வறியவர் துயரம் தீர்த்திடுவாய்
உரிமையை இழந்து உழல்வோர்க்கு
உலகம் காண வழி செய்வாய்
உள்ளங்கள் இணைந்தே போராடும்
மனிதர்க்கு துணையாய் நின்றிடுவாய்
உள்ளங்கள் இணைந்தே போராடும்
மனிதர்க்கு துணையாய் நின்றிடுவாய்
உறவில் மலரும் வாழ்வாக
உண்மை வழியை காட்டிடுவாய்

அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!

அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
-- அருள் நிறை மரியே வாழ்க!
ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுள் சிறந்தவள் நீயே
மாமரியே நீ வாழ்க!

மனதினில் நம்பிக்கை வளர்த்திடுவாய்
மனிதம் காத்திட துணை செய்வாய்
உரிமை குரலாய் எழும்போது
அடிமை சிறையை தகர்த்திடுவாய்
விடியலுக்காக வாழ்ந்திடவே
விடுதலை தாயாய் அருகிருப்பாய்
விடியலுக்காக வாழ்ந்திடவே
விடுதலை தாயாய் அருகிருப்பாய்
மண்ணில் மகத்துவம் தந்திடவே
மாண்புடன் வாழ்ந்திட அருள் புரிவாய்

அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!

அருள் நிறை மரியே வாழ்க!
ஆண்டவர் உம்முடனே
பெண்களுள் சிறந்தவள் நீயே
மாமரியே நீ வாழ்க!

அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!
மரி அன்னையே வாழ்க! வாழ்க!