அருள்நிறை மாமரியே எம்மை

அருள்நிறை மாமரியே எம்மை
அரவணைத்தாளும் அன்னையே
வாழ்க வாழ்க மரியே புது வாழ்வின் மாதிரியே - 2


1. 

நலன்களின் நாதன் இயேசுவையே
நானிலந்தனிலே கொணர்ந்தவளே (2)
வரங்களின் வாய்க்கால் நீர் என்றே
உணர்ந்துகொண்டோம் அம்மா - அவர்
விலங்கினைத் தகர்க்க மீட்பரின் பணியில்
பங்கேற்கும் பொருட்டு இரட்சகியே


2. 

கலங்கிடும் நெஞ்சைத் தேற்றுகின்ற 
கலங்கரையாகத் திகழ்பவளே -2
பரிந்துரை தந்து பாசமுடன் 
எம் குறை தீருமம்மா - நல்
வானக உறவின் ஊடகம் நீயே
எம் செபத்தை விண்ணில் சேருமம்மா